projekt poisťovne logo generali

Aké sú v súčasnosti najväčšie mega trendy vo svete financií a ako ovplyvňujú tvoje peniaze?

09. 05. 2024

Pri riadení osobných financií často berieme do úvahy len svoje okolnosti, ciele, hodnoty a riziká. Vašu osobnú finančnú situáciu však môže ovplyvniť aj širší kontext. Tieto faktory širšieho kontextu nazývame mega trendy.

Peniaze sú veľká a citlivá téma. Poďte sa s nami o nich dozvedieť viac, aby namiesto vrások na čele ste si vedeli prostredníctvom nich vyčariť úsmev na perách. Tento mesiac sa venujeme financiám jednoducho a zrozumiteľne – ekonomika, investície, poistenie, sporenie – a všetko čo s tým, súvisí. A keďže vieme, že každý je jedinečný, v Generali vám vždy radi poradíme poistenie pre všetky vaše potreby a ciele.

Mega trendy sú dynamické a neustále sa menia. Zistite viac o týchto trendoch a ich vplyve na vaše financie.

Čo sú finančné mega trendy?

Finančné mega trendy sú dynamické spoločenské, technologické a kultúrne zmeny, ktoré môžu formovať štruktúru, správanie a črty finančných trhov a ovplyvniť investičné rozhodnutia, sporenie a finančnú istotu.

V tomto článku spomenieme niektoré súčasné finančné mega trendy a priblížime, ako môžu ovplyvniť plánovanie vašich financií teraz i v budúcnosti.

Nasledujúce trendy sú však všeobecným odhadom a nemali by sa považovať za istotu. Budúci vývoj totiž budú ovplyvňovať mnohé faktory, ako sú napríklad technologické prelomy, spoločenské, enviromentálne a geopolitické zmeny. Tieto mega trendy sú síce dôležité, no rozhodnutia týkajúce sa vašich finančných plánov by ste mali robiť s rozvahou a po porade s profesionálnym poradcom.

Aké sú súčasné finančné mega trendy?

Existuje niekoľko kľúčových finančných mega trendov, ktoré možno zoširoka rozdeliť do nasledujúcich kategórií podľa trvania, v ktorom zaznamenávajú významný vývoj.

Krátkodobé (5 rokov)

Využívanie umelej inteligencie (AI)

Využívanie umelej inteligencie v rôznych aspektoch každodenného života a v obchodných činnostiach sa v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov pravdepodobne ešte viac rozšíri.

Zavádzanie umelej inteligencie sa bude naďalej rozširovať aj v oblasti zdravotnej starostlivosti, financiách a v autonómnych vozidlách, aby sa zlepšovala efektivita a rozhodovacie procesy. S najväčšou pravdepodobnosťou z toho budú profitovať nielen spoločnosti pôsobiace vo všetkých sektoroch, ale aj spotrebitelia po celom svete.

Prechod na obnoviteľnú energiu

Technologické pokroky spolu so zvyšujúcim sa povedomím o environmentálnej udržateľnosti budú viesť k zavedeniu solárnych, veterných a iných riešení založených na čistej energii. Podľa dokumentu Vyhliadky svetovej energetiky1 Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa predpokladá, že obnoviteľná energia bude do roku 2030 tvoriť takmer polovicu celosvetovej spotreby energie.

Vlády a podniky budú zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore a investovaní do projektov obnoviteľnej energie. Podľa iniciatívy Net Zero Tracker2 viac ako 70 krajín pracuje na znížení emisií skleníkových plynov čo najbližšie k nule.

Revolúcia digitalizácie zdravia

Vďaka prijatiu digitálnych technológií bude zdravotníctvo svedkom rýchlej transformácie3. Diaľkové monitorovanie pacientov, telemedicína a diagnostické nástroje riadené umelou inteligenciou sa pravdepodobne stanú samozrejmosťou. Vďaka nim sa zlepší dostupnosť zdravotnej starostlivosti, znížia sa náklady a pacientom sa bude poskytovať efektívnejšia starostlivosť na mieru.

Pokrok vo finančných technológiách (Fintech)

Technológie na poskytovanie finančných služieb a produktov spotrebiteľom ťažia za posledné desaťročie z obrovského pokroku a menia spôsob, akým ľudia míňajú a šetria peniaze. Je pravdepodobné, že mobilné platobné aplikácie a nástroje sa budú v nasledujúcich rokoch používať čoraz častejšie. Podľa analytickej agentúry Juniper Research4 sa v roku 2028 očakáva, že platby v objeme 15 biliónov EUR sa vykonajú prostredníctvom mobilných platobných služieb. Pre porovnanie v roku 2023 to bolo približne 8 biliónov EUR.

2264255_GeneraliSlovakia_Mini-graphics_1_050624.jpg

Strednodobé (10 rokov)

Iniciatívy v oblasti klimatickej zmeny

Celosvetové úsilie o riešenie zmeny klímy sa v nasledujúcom desaťročí zintenzívni. Vlády, podniky a komunity budú musieť spolupracovať na rozsiahlych projektoch na zníženie emisií uhlíka, zavedenie udržateľných postupov a vývoj inovatívnych technológií na riešenie vplyvu zmeny klímy. Pozornosť sa zameria na vytvorenie odolnejšieho a ekologickejšieho sveta.

Využívanie rozšírenej reality (AR) a virtuálnej reality (VR)

Technológie AR a VR sa budú stále viac využívať v mnohých oblastiach, ako je napríklad vzdelávanie, zábava a podnikanie. Vylepšené virtuálne zážitky, strhujúce edukačné simulácie a interaktívne komunikačné platformy zásadne zmenia spôsob, akým sa ľudia učia, pracujú a komunikujú vo fyzickom aj virtuálnom prostredí.

Pokroky v oblasti biotechnológií

Biotechnológie sú technológie alebo procesy, ktoré najmä v oblasti vývoja liečebných postupov využívajú živé organizmy, ako sú bunky a baktérie. Pokroky v oblasti biotechnológií pravdepodobne povedú k prelomom v personalizovanej medicíne, úprave génov a vývoji inovatívnych terapií. Presné medicínske postupy, v rámci ktorých je liečba prispôsobená genetickému profilu konkrétneho pacienta, sa stanú bežnejšími, čo bude znamenať revolúciu v zdravotníctve a účinnejšiu liečbu chorôb.

Dlhodobé (20 rokov)

Celosvetové starnutie

Podľa údajov Organizácie Spojených národov sa podiel ľudí vo veku od 65 rokov zvyšuje rýchlejšie ako podiel ľudí do tohto veku5. Tento trend celosvetového starnutia bude spôsobovať značné výzvy. Pôjde najmä o výzvy súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, systémami sociálneho zabezpečenia a „medzigeneračnou rovnosťou“, ktorá spočíva v rovnakej šanci na uspokojenie potrieb (environmentálnych, ekonomických a psychologických) súčasných a budúcich generácií. Na uspokojenie potrieb staršej populácie budú nevyhnutné inovácie v zdravotníctve, robotike, doprave a starostlivosti o seniorov. Navyše vlády a podniky budú musieť prispôsobiť stratégie a postupy na podporu starnúcej pracovnej sily. Finančné inštitúcie a jednotlivci budú musieť preskúmať kreatívne stratégie na podporu potenciálne dlhších dôchodkov.

Rovnováha medzi vidiekom a mestom

Rastúci rozvoj miest zvyšuje dopyt po potravinách a prírodných zdrojoch vidieckych oblastí, čo predstavuje hrozbu pre životné prostredie a v konečnom dôsledku aj pre budúcnosť týchto vidieckych oblastí. Rovnováha medzi vidiekom a mestom spočíva v posilňovaní ekonomických a sociálnych väzieb medzi týmito oblasťami prostredníctvom riadenia rozširovania miest a vytvárania pracovných príležitostí vo vidieckych oblastiach mimo poľnohospodárskeho priemyslu. Postupne bude vo vidieckych oblastiach rásť dôraz na podporu trvalo udržateľného rozvoja, ako aj na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti a rozšírenie možností digitálneho pripojenia s cieľom znížiť migráciu do miest.

Digitálna spoločnosť

Výrazom „digitálni domorodci“ opisujeme generáciu, ktorá strávila celý svoj život obklopená počítačmi, digitálnymi zariadeniami a sociálnymi médiami. S rastúcim počtom digitálnych domorodcov sa bude zvyšovať aj ich vplyv na spoločenské normy, politickú scénu a preferencie spotrebiteľov. Integrácia technológií do rôznych aspektov života bude pokračovať, čo bude mať dôsledky na formovanie vzdelávania, komunikáciu a zábavu.

2264255_GeneraliSlovakiaMinigraphicsWhatarethecurrentFinancialMegaTrends_02_050724.jpg

Ako zohľadňovať finančné mega trendy vo finančnom plánovaní

Zmeny a vývoj vyplývajúci z finančných mega trendov môžu ovplyvniť vaše priority a ciele v oblasti financií. Keď sa budete zaujímať o tieto pokroky a ďalší vývoj, môžete lepšie prispôsobiť svoje finančné rozhodnutia.

Nižšie sú uvedené niektoré zo spôsobov, ktorými môžu finančné mega trendy ovplyvniť vaše finančné plány. Upozorňujeme, že plánovanie a investičné rozhodnutia by ste mali starostlivo zvážiť s profesionálnym poradcom.

  • Normy ESG: ESG je súbor noriem, ktoré stanovujú, aký má podnik vplyv na spoločnosť, životné prostredie a merajú jeho transparentnosť a zodpovednosť. Zvyšujúca sa citlivosť na zmenu klímy vás môže povzbudiť, aby ste pri zvažovaní podnikov, do ktorých investujete, uprednostňovali normy ESG.
  • Prerozdelenie aktív: Prerozdelenie aktív sa týka percenta akcií, dlhopisov a hotovosti vo vašom investičnom portfóliu. Zjednodušene povedané, dlhopisy umožňujú požičať peniaze spoločnosti alebo štátu, zatiaľ čo akcie sú vlastnícke podiely v spoločnosti. Výšku svojich investícií do akcií alebo dlhopisov môžete prispôsobiť podľa toho, kde sa predpokladajú zmeny v budúcnosti.
  • Diverzifikácia Svoje finančné investície do rôznych sektorov, krajín a odvetví môžete rozložiť podľa toho, ako by mohli byť ovplyvnené rastúcimi mega trendmi.
  • Práca do vyššieho veku: Flexibilná práca, starnúca populácia a rastúce životné náklady môžu spôsobiť, že budete musieť pracovať dlhšie, ako je súčasný štandardný vek odchodu do dôchodku. Zvážiť tiež môžete kreatívne spôsoby, ako financovať váš dôchodok prostredníctvom práce na čiastočný úväzok alebo pasívneho príjmu.
  • Zvyšujúce sa náklady na zdravotnú starostlivosť: Zatiaľ čo pokroky v zdravotníctve, digitálne inovácie a inovácie vďaka umelej inteligencii by mali náklady znižovať, starnúce obyvateľstvo bude na systémy zdravotnej starostlivosti naďalej vyvíjať finančný tlak. Ide najmä o krajiny, ktoré sa spoliehajú na zdravotnú starostlivosť financovanú štátom, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Je preto potrebné rátať so zvýšenými nákladmi na zdravotnú starostlivosť v dôchodku.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.